Všichni jsme různí – všichni jsme stejní

autorka: Mgr. Petra Krčková

 

Výchozí předpoklady:

Je pravděpodobné, že žáci nemají dostatečně rozvinutou schopnost sebereflexe, tolerance a empatie, což jim může bránit pochopení a přijetí odlišností, jinakosti a různosti ve společnosti. Tento workshop vychází z nejnovějších výzkumů při realizaci multikulturní výchovy, podle kterých je třeba začít od základních sociálních dovedností jako je schopnost říci svůj názor a akceptovat postoje druhých, i když s nimi nesouhlasím, projevit správnou míru tolerance.

Anotace:

Jednotlivé aktivity workshopu jsou zaměřeny na problematiku sebepoznání, snaží se poukázat na to, že každý jsme jiný a o druhých lidech toho stále ještě hodně nevíme i přesto, že máme pocit, že se vzájemně dobře známe. Workshop se snaží také ukázat, že naše vzájemné odlišnosti, bez ohledu na naši národnost, začínají už v jednotlivých rodinách. I na odlišnosti v množství zvyklostí, které považujeme za samozřejmé, je možné demonstrovat, jak se liší naše pojímání toho, co je normální. Lektoři se snaží žáky přimět k úvaze o míře tolerance k různým skupinám lidí, kteří pro žáky často mohou symbolizovat nějakou nepříjemnou vlastnost, nebo prožitou zkušenost. Lektoři se snaží formou zpětné vazby a rozvinutím diskuze přimět přítomné k promýšlení vlastních zdánlivě samozřejmých předpokladů.

Cíle:

  • napomoci vytvoření pozitivního klimatu ve třídním kolektivu, založeném na vzájemném respektu a toleranci,
  • zvýšit schopnost vcítění se do pocitů a prožitků druhých lidí,
  • sebepoznání pomocí introspekce,
  • posilování schopnosti tolerance, respektu k odlišnostem, reflexe a uznání ostatních sociálních skupin,
  • vnímání odlišností jako příležitosti k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.

 

Ukádám...