Stereotypy v myšlení a jednání

autorka: Mgr. Dagmar Daňková

 

Výchozí předpoklady:

Předpokládáme, že žáci a žákyně středních škol, zvláště gymnázií, se již setkali s pojmy „stereotyp, předsudek, generalizace“. Budeme dále prohlubovat pochopení této problematiky, povedeme žáky a žákyně k uvědomění si stereotypů v myšlení a jednání, přijetí vlastní „jinakosti“, větší empatii vůči lidem neprávem posuzovaným nikoli na základě vlastních schopností, ale skupiny, do níž náleží.

Anotace:

První aktivitou je práce se základními pojmy, se kterými se budou ve workshopu setkávat a to formou skupinového učení. Dále je workshop založený na zážitkových aktivitách, ve kterých se pracuje především s vlastními postoji a zkušenostmi tak, aby si i žáci a žákyně, kteří byli dosud málo vnímaví vůči „jinakosti“ kolem sebe, tuto skutečnost lépe uvědomili, naučili se s ní pracovat, budovali vnitřní porozumění, toleranci a empatii. Důležitou aktivitou je práce s literárním příběhem/moderní pohádkou formou rozboru v textu přítomných stereotypů..

Cíle:

  • uvědomit si „jinakost“ lidí kolem sebe,
  • naučit se s touto jinakostí pracovat – budovat vnitřní porozumění, toleranci a empatii,
  • porozumět pojmům generalizace, stereotyp a předsudek, dokázat tyto pojmy vůči sobě vymezit,
  • uvědomit si stereotypy ve svém vlastním myšlení a jednání,
  • přijmout vlastní „jinakost“ a na prožitku této jinakosti budovat empatii vůči lidem, posuzovaným na základě stereotypů.

 

Ukádám...