Dlouhá cesta k novému domovu

autorka: Mgr. Irena Cakirpaloglu, Ph.D.

 

Výchozí předpoklady:

Mezi žáky, ale i ostatními obyvateli České republiky stále přetrvává zkreslený a stereotypní pohled na cizince. Cizinci, kteří k nám přicházejí z různých zemí, jsou vnímáni rozdílně. Převážně negativně jsou vnímáni cizinci z tzv. třetích zemí (např. Rusko, Ukrajina, Mongolsko, Vietnam, arabské země), naproti tomu lidé ze členských států EU, USA nebo Velké Británie jsou často vnímáni jako sympatičtí, žádoucí návštěvníci. Stejná nálepka pro celý národ či etnikum může vyvolat nedůvěru, strach, xenofobii. V některých případech tyto projevy mohou dokonce přerůst až v otevřené rasistické projevy vůči příslušníkům jiných národností.

Anotace:

Hlavním těžištěm workshopu jsou autentické příběhy čtyři mladých cizinců, které odkrývají jejich individuální osudy a hlavně to, proč a jak se rozhodli žít v České republice. Cizinci, kteří se rozhodli podílet se na tvorbě tohoto workshopu, pocházejí z Ruska, Arménie, Bosny a Hercegoviny a Spojených států amerických. Rozhovory s jednotlivými aktéry se snaží zachytit proces migrace, adaptace v novém prostředí a překážky s tím spojené. Reflektovaná životní zkušenost (v souvislostech různých situací) je jedním ze základních pilířů překonávání problémů spjatých s „jinakostí. Představení těchto příběhů a následná inscenace reálných situací by měla vést k lepšímu sebepoznání a poznání druhých, skrze nastínění skutečných životních příběhů prožívání emocí a pocitů spojených s osudy těchto lidí. Všechny příběhy vycházejí ze stejné struktury, která zachycuje důvody a motivace k příchodu do ČR, příchod do ČR a související problémy, každodenní život v ČR, sociální vztahy a vazby a nakonec jejich vnímání Česka a Čechů. S jednotlivými tématy se pracuje krok za krokem, přičemž jsou využívány otázky a další aktivity, které vedou ke kritickému zamyšlení a k lepšímu pochopení dané situace.

Cíle:

  • seznámit studenty středních škol s procesem migrace, uvědomit si složitost tohoto procesu, který v sobě zahrnuje četné překážky, odpírání a značnou odvahu jedince čelit neznámému a jít dál,
  • pochopit pocity samotných migrantů, které mohou být převážně negativní a frustrující, a obtížnost se s těmito pocity vypořádat,
  • změnit pohledu na jednotlivé země. Uvědomění si, že cizince často kategorizujeme na základě dílčích, mnohdy zkreslených a neúplných informací o některých zemích či národech,
  • zvýšit schopnosti empatie a pochopení situace imigrantů.

 

Ukádám...