Je extremismus vzdálený nebo blízký?

autor: Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.

 

Výchozí předpoklady:

Extremismus je v naší společnosti statisticky spíše okrajový jev, hlásí se k němu jen velmi malé procento lidí. Nebezpečností svého projevu a jeho výrazností se i na základě nemnoha projevů dostává do povědomí veřejnosti a v ní žije jako hrozba. Nebezpečí extremismu pro naši dnešní společnost přitom nespočívá v síle jeho politických ambicí či v mohutnosti jeho společenského zastoupení, ale ve skutečnosti, že naše myšlení ovládá řada postojů a pohnutek, které s extremismem souvisejí a můžou k němu vést. Hrozba extremismu tak není jen hrozbou vnější, ale především hrozbou vnitřní, která ohrožuje naši mysl.

Anotace:

Workshop o extremismu nemá být historickým přehledem, ale reakcí na současné projevy extremismu u nás a na jejich souvislost s některými přesvědčeními, které ovládají mladé lidi. Nejedná se o odborný výklad, ale o prožití extremismu, pochopení jeho aktuálnosti. Účastník by po absolvování semináře měl umět extremismus rozpoznat, měl by si odnést povědomí o souvislosti mezi extremismem a společenskými náladami, měl by pochopit, jaké jsou možné etapy radikalizace postojů a činů ve společnosti jako celku. Zároveň by žáci měli díky interaktivní formě projít sumou emocí, které se k extremismu vážou a vytvořit si vůči němu vnitřní distanci.

Cíle:

  • pochopit, co to je extremismus a jak je přítomen v naší společnosti,
  • pochopit, jak je extremismus vázaný na historii (symbolikou, ikonografií postav),
  • pochopit, jak je extremismus aktuální v některých našich přesvědčeních a pohnutkách,
  • pochopit, co je na extremismu lákavé,
  • pochopit, co je na extremismu hrozivé,
  • navodit prožitek přechodu od postojů netolerance k projevům extremismu.

 

Ukádám...